Home

WergerTaxCompany en loonheffingen - de missie

Onder de loonheffingen worden naast de loonbelasting verstaan, de premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. In 2014 wordt naar verwachting 145 mld aan loonbelasting en premies sociale verzekeringen van werkgevers en werknemers geheven. Dit is ruim 58% van het totaal van de geraamde inkomsten voor het Rijk (bron: miljoenennota 2014). 

De wetgever int deze heffingen via de effectieve wijze: inhouding via of rechtstreekse heffing van de werkgever. De werkgever is als het ware onbezoldigd dienaar van de overheid, die bij de uitvoering van deze taak ook nog eens wordt belast met tal van ingewikkelde administratieve lasten. Als hij vervolgens niet voldoet aan de regels leidt dat steeds vaker tot zware sancties. Het is dan ook opmerkelijk dat het belang van de loonheffingen in de praktijk vaak (te) onderbelicht is. Mede omdat werkgever als onbezoldigd dienaar van de overheid optreden, dienen de loonheffingen zo eenvoudig mogelijk te zijn. Iets wat in de praktijk (nog) niet het geval is.

WergerTaxCompany heeft als doel een bijdrage te leveren aan het wetenschappelijke en publieke debat over vereenvoudiging van de loonheffingen. Daarnaast wil hij een actieve bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis van de bij de uitvoering van de huidige loonheffingen betrokken partijen.

© FMW 2014